សិស្សានុសិស្ស វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន សេរីភាព ព្យាយាមហ្វឹកហាត់របាំ និងចង្វាក់រាំខ្មែរ ត្រៀមអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ

សិស្សានុសិស្ស វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន សេរីភាព ព្យាយាមហ្វឹកហាត់របាំ និងចង្វាក់រាំខ្មែរ ត្រៀមអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ