ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម | ហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ម៉ាកដែលដូចឬត្រាប់តាមសញ្ញាទង់ជាតិ និងនិមិត្តរូប នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម | ហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ម៉ាកដែលដូចឬត្រាប់តាមសញ្ញាទង់ជាតិ និងនិមិត្តរូប នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម | សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ម៉ាកដែលដូច និង/ឬត្រាប់តាម ឬមានចំណុចណាមួយ ដូចសញ្ញាជាតិ ទង់ជាតិ និងនិមិត្តរូប នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា