អបអរសាទរ ទិវាពិភពេលោកទឹក និងឧតុនិយម ( World Water And Meteorological Day ) ២២ មីនា ២០២៤